Biuletyn Informacji Publicznej

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

   

Majątek i gospodarka finansowa Uczelni


   
AKTYWA
Stan na 
31.12.2017 r.
w zł
Stan na 
31.12.2016 r.
w zł
PASYWA
Stan na 
31.12.2017 r.
w zł
Stan na
31.12.2016 r.
w zł
A. Aktywa trwałe

122 850 427,79

121 944 645,74

A. Kapitał (fundusz) własny

108 173 873,86

115 585 736,81

B. Aktywa obrotowe

49 999 344,58

59 848 321,05

   
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

64 675 898,51

66 207 229,98

Aktywa razem


172 849 772,37


181 792 966,79

Pasywa razem


172 849 772,37


181 792 966,79


Data aktualizacji: 2019-02-27 
            

     
AKTYWA

Stan na 
31.12.2016 r.
w zł
Stan na 
31.12.2015 r.
w zł
PASYWA

Stan na 
31.12.2016 r.
w zł
Stan na
31.12.2015 r.
w zł
A. Aktywa trwałe

121 944 645,74

122 956 463,01

A. Kapitał (fundusz) własny

115 585 736,81

119 393 716,18

B. Aktywa obrotowe

59 848 321,05

62 345 716,30

   
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

66 207 229,98

65 908 463,13

Aktywa razem


181 792 966,79


185 302 179,31

Pasywa razem


181 792 966,79


185 302 179,31


Data aktualizacji: 2017-06-27               
AKTYWA

Stan na 
31.12.2015 r.
w zł
Stan na 
31.12.2014 r.
w zł
PASYWA

Stan na 
31.12.2015 r.
w zł
Stan na
31.12.2014 r.
w zł
A. Aktywa trwałe

122 956 463,01

121 894 025,22

A. Kapitał (fundusz) własny

119 393 716,18

119 684 046,43

B. Aktywa obrotowe

62 345 716,30

61 721 159,74

          
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

65 908 463,13

63 931 138,53

Aktywa razem


185 302 179,31


183 615 184,96

Pasywa razem


185 302 179,31


183 615 184,96


Data aktualizacji: 2016-06-23                        

AKTYWA

Stan na 
31.12.2014 r.
w zł
Stan na 
31.12.2013 r.
w zł
PASYWA

Stan na 
31.12.2014 r.
w zł
Stan na
31.12.2013 r.
w zł
A. Aktywa trwałe
121 894 025,22
125 599 198,00
A. Kapitał (fundusz) własny
119 684 046,43
120 779 500,31
B. Aktywa obrotowe
61 721 159,74
52 858 192,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
63 931 138,53
57 677 889,69
Aktywa razem
183 615 184,96
178 457 390,00
Pasywa razem
183 615 184,96
178 457 390,00

Data aktualizacji: 2015-07-15 
AKTYWA

Stan na 
31.12.2013 r.
w zł
Stan na 
31.12.2012 r.
w zł
PASYWA

Stan na 
31.12.2013 r.
w zł
Stan na
31.12.2012 r.
w zł
A. Aktywa trwałe
125 599 198,00
120 631 317,33
A. Kapitał (fundusz) własny120 779 500,31
114 845 501,66
B. Aktywa obrotowe
52 858 192,00
45 928 243,91
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania57 677 889,69
51 714 059,58
Aktywa razem
178 457 390,00
166 559 561,24
Pasywa razem178 457 390,00
166 559 561,24


Data aktualizacji: 2015-01-15 


                
   
AKTYWA

Stan na
31.12.2012 r.
w zł
Stan na
31.12.2011 r.
w zł
PASYWA

Stan na
31.12.2012 r.
w zł
Stan na
31.12.2011 r.
w zł
A. Aktywa trwałe
120 631 317,33
114 581 711,48
A. Kapitał (fundusz) własny
114 845 501,66
110 164 564,27
B. Aktywa obrotowe
45 928 243,91
50 168 121,15
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
51 714 059,58
54 585 268,36
Aktywa razem
166 559 561,24
164 749 832,63
Pasywa razem
166 559 561,24
164 749 832,63
Data aktualizacji: 2013-10-23                

               
       
AKTYWA

Stan na
31.12.2011 r.
w zł
Stan na
31.12.2010 r.
w zł
PASYWA

Stan na
31.12.2011 r.
w zł
Stan na
31.12.2010 r.
w zł
A. Aktywa trwałe
114 581 711,48
109 729 973,91
A. Kapitał (fundusz) własny
110 164 564,27
110 903 365,85
B. Aktywa obrotowe
50 168 121,15
53 934 063,62
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
54 585 268,36
52 760 671,68
Aktywa razem
164 749 832,63
163 664 037,53
Pasywa razem
164 749 832,63
163 664 037,53
Data aktualizacji: 2012-10-08                

                                                                                               
  
AKTYWA

Stan na
31.12.2010 r.
w zł
Stan na
31.12.2009 r.
w zł
PASYWA

Stan na
31.12.2010 r.
w zł
Stan na
31.12.2009 r.
w zł
A. Aktywa trwałe
109 729 973,91
109 251 245,44
A. Kapitał (fundusz) własny
110 903 365,85
117 930 091,43
B. Aktywa obrotowe
53 934 063,62
50 484 292,95
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  52 760 671,68
41 805 446,96
Aktywa razem
163 664 037,53
159 735 538,39
Pasywa razem
163 664 037,53
159 735 538,39
Data aktualizacji: 2011-11-03


      

 

 
AKTYWA

Stan na
31.12.2009 r.
w zł
Stan na
31.12.2008 r.
w zł
PASYWA

Stan na
31.12.2009 r.
w zł
Stan na
31.12.2008 r.
w zł
A. Aktywa trwałe
109 251 245,44
104 521 554,6
A. Kapitał (fundusz) własny
117 930 091,43
117 135 357,74
B. Aktywa obrotowe
50 484 292,95
50 685 686,15
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
41 805 446,96
38 071 883,01
Aktywa razem
159 735 538,39
155 207 240,75
Pasywa razem
159 735 538,39
155 207 240,75
Data aktualizacji: 2011-11-03


 

 
AKTYWA

Stan na
31.12.2008 r.
w zł
Stan na
31.12.2007 r.
w zł
PASYWA

Stan na
31.12.2008 r.
w zł
Stan na
31.12.2007 r.
w zł
A. Aktywa trwałe
104 521 554,60
106 322 964,22
A. Kapitał (fundusz) własny
117 135 357,74
113 691 453,16
B. Aktywa obrotowe
50 685 686,15
42 719 195,16
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
38 071 883,01
35 350 706,22
Aktywa razem
155 207 240,75
149 042 159,38
Pasywa razem
155 207 240,75
149 042 159,38
Data aktualizacji: 2010-04-14


 

AKTYWA

Stan na
31.12.2007 r.
w zł
Stan na
31.12.2006 r.
w zł
PASYWA

Stan na
31.12.2007 r.
w zł
Stan na
31.12.2006 r.
w zł
A. Aktywa trwałe
106 322 964,22
108 991 651,31
A. Kapitał (fundusz) własny
113 691 453,16
110 585 493,49
B. Aktywa obrotowe
42 719 195,16
30 017 869,06
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
35 350 706,22
28 424 026,88
Aktywa razem
149 042 159,38
139 009 520,37
Pasywa razem
149 042 159,38
139 009 520,37
Data aktualizacji: 2008-09-01
 

 
AKTYWA

Stan na
31.12.2006 r.
w zł
Stan na
31.12.2005 r.
w zł
PASYWA

Stan na
31.12.2006 r.
w zł
Stan na
31.12.2005 r.
w zł
A. Aktywa trwałe
108 991 651,31
107 632 061,35
A. Kapitał (fundusz) własny
110 585 493,49
105 627 429,98
B. Aktywa obrotowe
30 017 869,06
35 784 525,72
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
28 424 026,88
37 789 157,09
Aktywa razem
139 009 520,37
143 416 587,07
Pasywa razem
139 009 520,37
143 416 587,07

Data aktualizacji: 2007-11-13 

AKTYWA

Stan na
31.12.2005 r.
w tys. zł
Stan na
31.12.2004 r.
w tys. zł
PASYWA

Stan na
31.12.2005 r.
w tys. zł
Stan na
31.12.2004 r.
w tys. zł
A. Aktywa trwałe
107 632,1
108 694,4 
A. Kapitał (fundusz) własny
105 627,4
103 489,6
B. Aktywa obrotowe
35 784,5
31 099,7
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
37 789,2ł
36 304,5
Aktywa razem
143 416 ,6
139 794,1
Pasywa razem
143 416,6
139 794,1

Data aktualizacji: 2006-07-04AKTYWA

Stan na
31.12.2004 r.
w tys. zł
Stan na
31.12.2003 r.
w tys. zł
PASYWA

Stan na
31.12.2004 r.
w tys. zł
Stan na
31.12.2003 r.
w tys. zł
A. Aktywa trwałe
108 694,4
96 907,9
A. Kapitał (fundusz) własny
103 489,6
88 315,0
B. Aktywa obrotowe
31 099,7
26 609,7
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
36 304,5
35 202,6
Aktywa razem
139 794,1
123 517,6
Pasywa razem
139 794,1
123 517,6
     
Data utworzenia: 2006-02-15
Data publikacji: 2006-02-15
Data aktualizacji: 2019-07-22
Uczelniany Ośrodek Obliczeniowy AE
Paweł Prokop
Piotr Skowronek