Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w pełnym wymiarze etatu w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości w Katedrze Zarządzania Międzynarodowego Instytutu Zarządzania Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości

The Rector of the Cracow University of Economics hereby announces a vacancy competition for the full-time position of Assistant professor “adiunkt” in the group of research and teaching employees in the discipline of management and quality sciences at the Department of International Management of the Institute of Management of the College of Management and Quality SciencesZałączniki:

Konkurs
Competition